Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, wypadek samochodowy

?

Według litery prawa świadczenia odszkodowawcze mogą otrzymać osoby, które uczestniczyły w zdarzeniu drogowym, w wyniku którego odniosły długotrwały lub trwały uszczerbek na zdrowiu, a zdarzenie to nie odbyło się z ich winy.

Uczestnikiem takiego wypadku mogą zatem zostać: kierowca, pasażer samochodu, pieszy, motocyklista, pasażer transportu publicznego czy rowerzysta. Każda z tych osób może dochodzić świadczeń z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy.

Osoba poszkodowana może skorzystać z szerokiego wachlarza usług.

Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

 • rekompensatę finansową za doznaną krzywdę (obrażenia ciała, cierpienie fizyczne i psychiczne),
 • zwrot kosztów leczenia zarówno w szpitalu, jak i w placówkach prywatnych,
 • wyrównanie dochodu w przypadku jego utraty,
 • zwrot kosztów za zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego czy innych urządzeń, które rekompensują kalectwo,
 • pokrycie kosztów za konieczność opieki nad poszkodowanym przez osobę trzecią,
 • zwrot kosztów, gdy zaistnieje konieczność transportu poszkodowanego czy też odwiedzin jego najbliższych,
 • zagwarantowanie renty, która wyrównuje utratę dochodu, gdy nastąpiła niezdolność do pracy,
 • zwrot kosztów w wyniku konieczności zmiany diety jakościowej i ilościowej,
 • zapewnienie renty uzupełniającej z powodu zwiększonych potrzeb lub zmniejszenia widoków na przyszłość,
 • odszkodowanie za usługi rehabilitacyjne, pomoc psychologa i psychiatry,
 • zwrot kosztów, które pokrywają wartość uszkodzonych rzeczy (przedmiotowych i osobistych).

Wszelkie roszczenia są kierowane do ubezpieczyciela, u którego sprawca posiadał polisę OC. W przypadku jej braku u sprawcy bądź w sytuacji, gdy sprawca jest nieznany lub zbiegł z miejsca wypadku, roszczeń można dochodzić przed Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (UFG).

Jeśli natomiast sprawca posiada samochód zarejestrowany poza granicami Polski, można ubiegać się o odszkodowanie przed Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Gdy sprawcą zdarzenia jest osoba poniżej 13-go roku życia, to przysługuje jej odszkodowanie, gdyż zgodnie z prawem nie można przypisać jej winy.

Nawiązując ze mną współpracę, gwarantuję Ci profesjonalną i skuteczną pomoc w poprowadzeniu całego postępowania, zebraniu dokumentacji potrzebnej do uzyskania odszkodowania, reprezentowaniu w negocjacjach z ubezpieczycielem i przy wszystkich formalnościach oraz pełną obsługę prawną na każdym etapie.