Odszkodowanie za wypadek przy pracy, dochodzenie odszkodowania z ZUS

?

Dochodzenie odszkodowania za wypadek przy pracy jest możliwe wtedy, gdy zdarzenie to nie zostało spowodowane z winy pracownika, ale wywołane jest przyczyną zewnętrzną, której skutkiem był uraz albo śmierć. O świadczenie pieniężne może również ubiegać się pracownik, który uległ wypadkowi pełniąc czynności służbowe na delegacji.

Osoba poszkodowana może ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia społecznego (ZUS), jak i bezpośrednio z polisy OC pracodawcy, gdy do powstania szkody na pracowniku doszło z winy pracodawcy, np. niestosowanie się do przepisów prawa, wadliwa organizacja pracy czy zaniedbanie.

Ważne jest zdobycie informacji, które są niezbędne do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń. Należy zatem przeanalizować protokół powypadkowy sporządzony przez inspektora BHP, bądź zapoznać się z postępowaniem prowadzonym przez PIP, co pozwoli określić przyczynę wypadku i zakres odpowiedzialności.

Odszkodowanie z tego tytułu pozwoli na pokrycie wszelkich kosztów związanych z leczeniem lub rehabilitacją, które są konsekwencją tego wypadku.

W sytuacji, gdy stan poszkodowanego uniemożliwia mu kontynuowanie czy podjęcie pracy, można ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz o pokrycie strat związanych z utraconym zarobkiem. Natomiast w przypadku śmierci pracownika o rekompensatę pieniężną mogą ubiegać się członkowie jego rodziny, która wskutek zaistniałego zdarzenia utraciła płynność majątkową bądź stały dochód.

Oferuję poszkodowanym szeroki zakres pomocy prawnej począwszy od dochodzenia roszczeń od pracodawcy poprzez uzyskanie należnych świadczeń z ZUS, aby zdobyć zadośćuczynienie za poniesione straty fizyczne i psychiczne.